018 2905120 cga@lantic.net

Bestorwe Boedel van Wyle CJ Terblanche – 27ha Mosselbaai Plase

Date: Wed 28 Dec 2016 at 10:00

Auction Date: Wed 28 Dec 2016 at 10:00

Namens die Bestorwe Boedel van Wyle CJ Terblanche

 

Restant van Ged 14 van die Plaas Voorbrug 252 – Mosselbaai,  Provinsie Wes-Kaap, Groot: 27.2979ha

Remaining Extent of Portion 14 of the Farm Voorbrug 252 – Mossel Bay, Province Western Cape, Groot: 27.2979ha

GPS: S34 ̊ 02.8684’ E022 ̊ 15.2909’

Roete: Aangrensend aan iLita Lodge

Payment terms:

5% Deposit plus 7% Auctioneers Commission and Guarantees within 60 days.

Navrae:

Clive Gardner Afslaers 082 491 8289 / 082 829 7817